Algemene voorwaarden McGregor Online B.V.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van McGregor Online B.V. (hierna: McGregor E-Store).

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2 Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

1.3 Klant: de natuurlijke persoon die met McGregor E-Store de Overeenkomst heeft gesloten.

1.4 McGregor E-Store: de besloten vennootschap naar Nederlands recht met beperkte aansprakelijkheid McGregor Online B.V. en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).

1.5 Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering door McGregor E-Store aan de Klant van de Producten.

1.6 Producten: de producten die door McGregor E-Store op haar website worden aangeboden.

1.7 Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.8 Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

1.9 Website: de door McGregor E-Store geëxploiteerde website mcgregor.nl.

Artikel 2: Algemeen

2.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten via de website van McGregor E-Store.

2.2: Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de website van McGregor E-Store betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

2.3: Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door McGregor E-Store. Mondelinge afspraken of toezeggingen van McGregor E-Store zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk zijn bevestigd door McGregor E-Store.

2.4: Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1: Alle aanbiedingen van McGregor E-Store, evenals de door McGregor E-Store opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2: Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Klant door McGregor E-Store Schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van McGregor E-Store beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3: Op de Website of in reclame-uitingen getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat een Product daaraan hoeft te beantwoorden. Wanneer een product niet blijkt te beantwoorden aan het getoonde model, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4: McGregor E-Store heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door McGregor E-Store zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.5: De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan McGregor E-Store opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4: Geregistreerde Klant op de Website

4.1: Indien de klant zich via de Website heeft geregistreerd, verschaft McGregor E-Store aan Klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

4.2: De Klant ziet erop toe dat hij de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. McGregor E-Store mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de Klant is.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

5.1: McGregor E-Store zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Klant Schriftelijk vastgelegde afspraken.

5.2: Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigings e-mail binden McGregor E-Store niet.

5.3: Klant zal wijzigingen van adres- en andere Persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan McGregor E-Store, door middel van dit contactformulier. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 6: Levering

6.1: Alle door McGregor E-Store genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan McGregor E-Store bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de KIant McGregor E-Store Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.2: Bij gebreke van een andersluidende afspraak geldt een levertermijn van dertig (30) dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig.

6.3: McGregor E-Store is gerechtigd om verkochte zaken in gedeelten te leveren.

Artikel 7: Prijzen en betaling

7.1: Alle prijzen en tarieven voor landen binnen de EU zijn in euro’s inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, maar exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen, inclusief BTW en indien van toepassing, worden toegevoegd bij het winkelmandje en het kassagedeelte van de website, voordat betalingsgegevens worden verwerkt.

7.2: Alle prijzen en tarieven voor landen buiten de EU zijn in euro’s exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, en ook exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen, inclusief BTW en indien van toepassing, worden toegevoegd bij het winkelmandje en het kassagedeelte van de website, voordat betalingsgegevens worden verwerkt. Importheffingen en andere kosten die berekend worden voor het versturen en importeren naar landen buiten de EU zijn voor rekening van Klant.

7.3: Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling aan McGregor E-Store van de verschuldigde prijs door Klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht.

7.4: Indien de betaling door Klant geschiedt per creditcard, gelden de volgende bepalingen. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de Klant op de website van McGregor E-Store wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

7.5: Indien de betaling door Klant geschiedt per factuur, dient de betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Indien u voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door McGregor E-Store overgedragen aan AfterPay BV. Mocht u via AfterPay bestellen dan gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden van AfterPay. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

7.6: Tijdens het betaalproces kan McGregor E-Store kredietcontroles laten uitvoeren door een derde partij met betrekking tot de door die derde partij aangeboden betaaldiensten. Op basis van de uitkomst van die controle kan McGregor E-Store een bestelling en/of de geselecteerde betaalwijze aanpassen of (laten) weigeren.

7.7: De Klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. McGregor E-Store kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien McGregor E-Store van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant of de aard van de relatie met de Klant hiertoe aanleiding geven.

7.8: De Producten blijven eigendom van McGregor E-Store totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

7.9: In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan McGregor E-Store overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant zijn.

7.10: McGregor E-Store is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Artikel 8: Transport / risico

8.1: Indien verkochte Producten door McGregor E-Store of een door deze aangewezen vervoerder bij de Klant worden bezorgd, is het Product pas voor risico van de Klant vanaf de bezorging.

Artikel 9: Ontbinding

9.1: Nadat de Klant de bestelde Producten heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met McGregor E-Store, zonder opgave van redenen, te ontbinden, tenzij voor de betreffende Producten het ontbindingsrecht niet van toepassing is (in welk geval dit zal worden vermeld). In het geval dat er meerdere Producten zijn besteld die in verschillende zendingen zijn verzonden, gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen lopen wanneer de laatste zending is ontvangen.

9.2: Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit binnen de bedenktijd aan McGregor E-Store te melden door middel van het invullen van het elektronische modelformulier of McGregor E-Store op andere ondubbelzinnige wijze op de hoogte te stellen van de beslissing de Overeenkomst te ontbinden.

9.3: De Klant dient de Producten binnen veertien (14) dagen na het ontbinden van de Overeenkomst te retourneren naar een door McGregor E-Store vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Producten waarvan de verzegeling is verbroken worden niet teruggenomen. De Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.

9.4: Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met McGregor E-Store ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal McGregor E-Store deze betalingen (exclusief de kosten van retourzending) binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Klant terugbetalen via de door de Klant gebruikte betaalwijze.

9.5: McGregor E-Store behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt (anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen) of door de schuld van de Klant zijn beschadigd.

9.6: Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van McGregor E-Store schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal McGregor E-Store de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. McGregor E-Store heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 10: Gebreken, klachttermijnen en garantie

10.1: De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

a) of de juiste zaken zijn geleverd;

b) of de geleverde zaken wat het aantal betreft overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;

c) of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

10.2: De Klant dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar Schriftelijk en gemotiveerd onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan McGregor E-Store.

10.3: Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijn, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

10.4: Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:

  • de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van McGregor E-Store;
  • de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
  • McGregor E-Store niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  • de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

10.5: Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft McGregor E-Store de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

11.1: Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot (reclame)uitingen van McGregor E-Store, waaronder begrepen de Website, berusten bij McGregor E-Store of haar licentiegevers.

11.2: De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

11.3: De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. McGregor E-Store heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

11.4: McGregor E-Store draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website mcgregor.nl, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 12: Privacy / verwerking van Persoonsgegevens

12.1: McGregor E-Store verwerkt Persoonsgegevens van de Klant in het kader van de in het Privacy Statement kenbaar gemaakte doeleinden.

12.2: McGregor E-Store zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1: McGregor E-Store is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant. McGregor E-Store is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant.

13.2: Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van McGregor E-Store, dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan McGregor E-Store te zijn gemeld. Schade die niet zo spoedig mogelijk ter kennis is gebracht van McGregor E-Store, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

13.3: Mocht er – ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel – op enig moment toch aansprakelijkheid van McGregor E-Store ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat McGregor E-Store in rekening heeft gebracht.

13.4: Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

Artikel 14: Overmacht

14.1: Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan McGregor E-Store zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van McGregor E-Store, stakingen in het bedrijf van McGregor E-Store, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan McGregor E-Store afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden.

14.2: Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. McGregor E-Store is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 15: Overmacht

15.1: Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2: Alle geschillen welke tussen McGregor E-Store enerzijds en Klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door McGregor E-Store worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Download de voorwaarden: klik hier